Πόσο Μνημονιακοί2 είμαστε;

by ikera

Η «Έρευνα»

Η αφορμή ήταν αυτό το ποστ από το Capital.gr, του Κου Παπανίκου το οποίο συνοψίζει όλο το Μνημόνιο2 σε 63 προτάσεις. Έφτιαξα λοιπόν ερωτηματολόγιο 63 ερωτήσεων στο PollDaddy, της μορφής “Πρόταση του Μνημονίου – Πόσο Συμφωνείς ή Διαφωνείς” με τις εξής επιλογές: “Διαφωνώ κάθετα – Διαφωνώ λίγο – Αδιάφορο – Συμφωνώ λίγο – Συμφωνώ πολύ”. Ανέβασα το λινκ στο Twitter και στο Facebook και μετά από 10 ημέρες περίπου, αποφάσισα να το κλείσω καθώς η περιέργειά μου μεγάλωνε.

Δεν είναι δυνατόν να παραθέσω γραφήματα για όλες τις απαντήσεις, καθότι πάρα πολλές. Θα παραθέσω μόνο τα πιο σημαντικά στοιχεία τα οποία προέκυψαν. Όλες οι απαντήσεις είναι αναρτημένες σε αυτό το φύλλο (μορφή Google Docs), που τα έχω αντιγράψει από το PollDaddy [1].

Τα πιο ενδεικτικά σημεία της μίνι αυτής έρευνας είναι τα εξής:

 • Συμμετέχοντες: 256
 • Χώρες: Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ελβετία, Φινλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία, ΗΠΑ

Οι απαντήσεις με τις πιο πολλές απαντήσεις «Συμφωνώ πολύ»:

Σε φθίνουσα σειρά έχουν ως εξής:

 1. Ετήσιος έλεγχος περιουσιακών στοιχείων τουλάχιστον 200 εφοριακών 87.89%
 2. Δημιουργία πλήρους κτηματολογικού μητρώου και κτηματολογικών γραφείων αποκλειστικής λειτουργίας σε όλη την επικράτεια έως το 2020. 85.16%
 3. Νομοθετικά μέτρα για τη διαχείριση των βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων 84.77%
 4. Δημοσίευση στο διαδίκτυο της απόδοσης των εφοριών 83.20%
 5. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοσίων προμηθειών 82.81%
 6. Αντικατάσταση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με απλούστερη νομοθεσία 80.47%
 7. Νομοθεσία προκειμένου να απλουστευθεί και να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τις πολεοδομικές διαδικασίες 79.30%
 8. Φορολ.έλεγχος φυσ.προσώπων υψηλού πλούτου και ελευθ.επαγγελματιών 78.52%
 9. Δημοσίευση στην ιστοσελίδα κάθε επαγγελματικής οργάνωσης των παρακάτω πληροφοριών: ετήσιες λογιστικές καταστάσεις, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσά των ισχυουσών εισφορών, στατιστικά 77.34%
 10. Επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και τα πάρκα. 76.95%
 11. Επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, εξαλείφοντας τις εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις και διευκολύνοντας τους εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. 75.00%
 12. Μονάδα οικ.επιθεωρητών για έλεγχο φοροεισπρακτόρων 75.00%
 13. Εξωτερική αξιολόγηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 72.27%
 14. Τοποθετούνται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκομεία 71.48%
 15. Μηχανογραφικό σύστημα ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης 71.48%
 16. Σύστημα προστασίας πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς 71.09%
 17. Πληρωμή με τραπ.εμβάσματα στις εφορίες για απελευθέρωση προσωπικού 65.63%
 18. Εντοπισμός των ταμείων στα οποία τα εφάπαξ ποσά που καταβλήθηκαν κατά τη συνταξιοδότηση δεν είναι εναρμονισμένα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν, και αναπροσαρμογή των πληρωμών 65.23%
 19. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών που οφείλονται σε προμηθευτές από δημοσίους οργανισμούς 64.84%
 20. Απλούστευση των περιβαλλοντικών και οικοδομικών αδειών και των αδειών λειτουργίας 64.06%
 21. Το τροχαίο υλικό που δεν χρησιμοποιεί/δεν χρειάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα πρέπει να μεταβιβαστεί σε φορέα που θα το μισθώνει υπό αγοραίες προϋποθέσεις μέσω διαγωνισμών 64.06%
 22. Κατάργηση περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (ιδιώτες ιατροί και οδοντίατροι, κέντρα φυσιοθεραπείας, Λογιστές και φοροτεχνικοί, Μεσίτες ακινήτων, κλπ) 63.67%
 23. Να απελευθερωθούν πλήρως τα ωράρια των πρατηρίων υγρών καυσίμων 63.67%
 24. Επιβολή προθεσμιών για τις δικαστικές διαδικασίες, ιδίως για τις διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων και τις υποθέσεις αναγκαστικής είσπραξης χρεών και αφερεγγυότητας. 62.89%
 25. Καταργείται υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για την υπογραφή πράξεων ενώπιον συμβολαιογράφου για μία σειρά νομικών συναλλαγών 61.72%
 26. Αναθεώρηση και κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις εξαγωγές 61.33%
 27. Απαλλαγή των δικαστών από μη δικαστικές εργασίες, όπως η προσημείωση ακίνητης περιουσίας, η σύσταση και η λύση νομικών προσώπων και οι συναινετικές/εκούσιες αιτήσεις οικογενειακού δίκαιου 60.94%
 28. “Υλοποίηση του προγράμματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ”“Ήλιος”» 59.77%
 29. Εκ περιτροπής μετακίνηση διευθυντών εφοριών 59.77%
 30. Άρση της απαίτησης δημοσίευσης εταιρικών στοιχείων σε εφημερίδες στην περίπτωση εταιριών με δικτυακό τόπο. 59.38%
 31. Μείωση περιθωρίων κέρδους των χονδρεμπόρων φαρμάκων σε κάτω του 5% 58.98%
 32. Ενοποίηση όλων των υφιστάμενων ταμείων, μείωση του συνολικού λειτουργικού και Μισθολογικού κόστους,(τουλάχιστον κατά 30%) στο νέο ενιαίο ταμείο 58.59%
 33. Ποινική δίωξη και δέσμευση κεφαλαίων/περιουσιακών στοιχείων για φορολ.οφειλές 58.59%
 34. Άρση των εμποδίων εισόδου στην αγορά των ταξί (συγκεκριμένα, τους περιορισμούς στον αριθμό των αδειών και της τιμής των νέων αδειών) 57.42%
 35. Απελευθέρωση ΚΤΕΛ με το κόστος των αδειών να μην υπερβαίνει το σχετικό διοικητικό κόστος 55.47%
 36. Μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις 54.30%
 37. Μείωση των θέσεων στο δημόσιο κατά 150 χιλιάδες ανάμεσα στο τέλος του 2010 και το τέλος του 2015. 53.52%
 38. Μείωση του συνολικού περιθωρίου κέρδους των φαρμακείων σε κάτω από 15% 53.52%
 39. Καταργούνται οι όροι περί μονιμότητας (συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ορίζεται ότι λήγουν σε κάποιο όριο ηλικίας ή στη συνταξιοδότηση) που περιλαμβάνονται σε νόμο ή σε συμβάσεις εργασίας. 52.73%
 40. Υιοθέτηση δεσμεύσεων Εμπιστευτικότητας στα Στατιστικά Στοιχεία 52.73%
 41. Κατάργηση της ελάχιστης αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου 50.00%
 42. Κλείσιμο 200 εφοριών 50.00%
 43. Αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας 49.22%
 44. 15.000 χιλιάδες άτομα πλεονάζοντος προσωπικού μετατίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντός του 2012 48.05%
 45. Μείωση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στις εξωνοσοκομειακές φαρμακευτικές δαπάνες το 2012 48.05%
 46. Διαγωνισμός για την εκχώρηση οριστικών δικαιωμάτων χρήσης για αναμετάδοση. 47.66%
 47. Μειώση των κοινωνικών εισφορών στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες 45.70%
 48. Οι έμποροι λιανικής να μπορούν να πωλούν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπως βρεφικές τροφές 45.31%
 49. Προώθηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων. 44.53%
 50. Ορισμός των εισφορών των δικηγόρων και των μηχανικών προς τις επαγγελματικές τους οργανώσεις. Οι εν λόγω εισφορές καταβάλλονται περιοδικά και δεν συνδέονται με τις τιμές που χρεώνονται από τα επαγγέλμ 44.14%
 51. Εξάλειψη φορολογικών απαλλαγών και προνομίων, μείωση φορ.συντελεστών 42.58%
 52. Η συνολική είσοδος στις επαγγελματικές σχολές (π.χ, στρατιωτικές και αστυνομικές ακαδημίες) ελαττώνεται 42.58%
 53. Κλείσιμο φορέων ειδικού σκοπού που ασχολούνται με κοινωνικές δαπάνες οι οποίες δεν αποτελούν προτεραιότητα (ΟΕΚ, ΟΕΕ) 38.28%
 54. Διαγραφή υποθέσεων σε αδράνεια από τα μητρώα των δικαστηρίων 36.72%
 55. Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ 35.94%
 56. Διακοπή της αναλογικής αναμετάδοσης την 30ή Ιουνίου 2013 35.55%
 57. Αναθεώρηση αντικειμενικών αξιών 35.55%
 58. Ορισμός προκαταβαλλόμενου ποσού για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου 32.81%
 59. Αναστέλλονται οι διατάξεις του νόμου και των συλλογικών συμβάσεων που προβλέπουν αυτόματες αυξήσεις μισθών, περιλαμβανομένων εκείνων περί ωριμάνσεων. 26.95%
 60. Μείωση στις ονομαστικές επικουρικές συντάξεις με σκοπό την εξάλειψη των ελλειμμάτων 19.53%
 61. Αυξήσεις 25% στα τιμολόγια του ΟΑΣΑ, του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ 8.59%
 62. Για τους νέους (ηλικίας κάτω των 25), οι μισθοί που ορίζονται από την ΕΓΣΣΕ θα μειωθούν κατά 32% 7.81%
 63. Οι ελάχιστοι μισθοί που ορίζονται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας (ΕΓΣΣΕ) θα μειωθούν 22% 6.64%

Οι απαντήσεις με τις πιο πολλές απαντήσεις «Διαφωνώ κάθετα»:

Σε φθίνουσα σειρά έχουν ως εξής:

 1. Για τους νέους (ηλικίας κάτω των 25), οι μισθοί που ορίζονται από την ΕΓΣΣΕ θα μειωθούν κατά 32%, 61.72%
 2. Οι ελάχιστοι μισθοί που ορίζονται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας (ΕΓΣΣΕ) θα μειωθούν 22%, 53.13%
 3. Αυξήσεις 25% στα τιμολόγια του ΟΑΣΑ, του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 44.92%
 4. Μείωση στις ονομαστικές επικουρικές συντάξεις με σκοπό την εξάλειψη των ελλειμμάτων, 29.30%
 5. Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ, 25.00%
 6. Αναστέλλονται οι διατάξεις του νόμου και των συλλογικών συμβάσεων που προβλέπουν αυτόματες αυξήσεις μισθών, περιλαμβανομένων εκείνων περί ωριμάνσεων., 21.88%
 7. Κλείσιμο φορέων ειδικού σκοπού που ασχολούνται με κοινωνικές δαπάνες οι οποίες δεν αποτελούν προτεραιότητα (ΟΕΚ, ΟΕΕ), 12.50%
 8. Μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις, 12.11%
 9. Διαγραφή υποθέσεων σε αδράνεια από τα μητρώα των δικαστηρίων, 12.11%
 10. 15.000 χιλιάδες άτομα πλεονάζοντος προσωπικού μετατίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντός του 2012, 11.72%
 11. Διακοπή της αναλογικής αναμετάδοσης την 30ή Ιουνίου 2013, 10.55%
 12. Αναθεώρηση αντικειμενικών αξιών, 10.55%
 13. Μειώση των κοινωνικών εισφορών στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, 9.38%
 14. Άρση της απαίτησης δημοσίευσης εταιρικών στοιχείων σε εφημερίδες στην περίπτωση εταιριών με δικτυακό τόπο., 8.59%
 15. Αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, 8.59%
 16. Ενοποίηση όλων των υφιστάμενων ταμείων, μείωση του συνολικού λειτουργικού και Μισθολογικού κόστους,(τουλάχιστον κατά 30%) στο νέο ενιαίο ταμείο, 8.20%
 17. Μείωση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στις εξωνοσοκομειακές φαρμακευτικές δαπάνες το 2012, 8.20%
 18. Προώθηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων., 8.20%
 19. Εξάλειψη φορολογικών απαλλαγών και προνομίων, μείωση φορ.συντελεστών, 8.20%
 20. Καταργούνται οι όροι περί μονιμότητας (συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ορίζεται ότι λήγουν σε κάποιο όριο ηλικίας ή στη συνταξιοδότηση) που περιλαμβάνονται σε νόμο ή σε συμβάσεις εργασίας., 7.81%
 21. “Υλοποίηση του προγράμματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ”“Ήλιος”», 7.42%
 22. Άρση των εμποδίων εισόδου στην αγορά των ταξί (συγκεκριμένα, τους περιορισμούς στον αριθμό των αδειών και της τιμής των νέων αδειών), 7.42%
 23. Μείωση των θέσεων στο δημόσιο κατά 150 χιλιάδες ανάμεσα στο τέλος του 2010 και το τέλος του 2015., 7.42%
 24. Κατάργηση της ελάχιστης αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου, 7.03%
 25. Οι έμποροι λιανικής να μπορούν να πωλούν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπως βρεφικές τροφές, 7.03%
 26. Η συνολική είσοδος στις επαγγελματικές σχολές (π.χ, στρατιωτικές και αστυνομικές ακαδημίες) ελαττώνεται, 6.64%
 27. Ορισμός των εισφορών των δικηγόρων και των μηχανικών προς τις επαγγελματικές τους οργανώσεις. Οι εν λόγω εισφορές καταβάλλονται περιοδικά και δεν συνδέονται με τις τιμές που χρεώνονται από τα επαγγέλμ, 5.47%
 28. Ορισμός προκαταβαλλόμενου ποσού για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου, 5.47%
 29. Σύστημα προστασίας πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς, 5.08%
 30. Κατάργηση περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (ιδιώτες ιατροί και οδοντίατροι, κέντρα φυσιοθεραπείας, Λογιστές και φοροτεχνικοί, Μεσίτες ακινήτων, κλπ), 5.08%
 31. Να απελευθερωθούν πλήρως τα ωράρια των πρατηρίων υγρών καυσίμων, 5.08%
 32. Υιοθέτηση δεσμεύσεων Εμπιστευτικότητας στα Στατιστικά Στοιχεία, 4.69%
 33. Απλούστευση των περιβαλλοντικών και οικοδομικών αδειών και των αδειών λειτουργίας, 4.30%
 34. Το τροχαίο υλικό που δεν χρησιμοποιεί/δεν χρειάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα πρέπει να μεταβιβαστεί σε φορέα που θα το μισθώνει υπό αγοραίες προϋποθέσεις μέσω διαγωνισμών, 4.30%
 35. Κλείσιμο 200 εφοριών, 4.30%
 36. Καταργείται υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για την υπογραφή πράξεων ενώπιον συμβολαιογράφου για μία σειρά νομικών συναλλαγών, 3.91%
 37. Ποινική δίωξη και δέσμευση κεφαλαίων/περιουσιακών στοιχείων για φορολ.οφειλές, 3.91%
 38. Εξωτερική αξιολόγηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 3.52%
 39. Απελευθέρωση ΚΤΕΛ με το κόστος των αδειών να μην υπερβαίνει το σχετικό διοικητικό κόστος, 3.52%
 40. Διαγωνισμός για την εκχώρηση οριστικών δικαιωμάτων χρήσης για αναμετάδοση., 3.13%
 41. Μείωση του συνολικού περιθωρίου κέρδους των φαρμακείων σε κάτω από 15%, 2.73%
 42. Φορολ.έλεγχος φυσ.προσώπων υψηλού πλούτου και ελευθ.επαγγελματιών, 2.34%
 43. Επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, εξαλείφοντας τις εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις και διευκολύνοντας τους εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών., 2.34%
 44. Εντοπισμός των ταμείων στα οποία τα εφάπαξ ποσά που καταβλήθηκαν κατά τη συνταξιοδότηση δεν είναι εναρμονισμένα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν, και αναπροσαρμογή των πληρωμών, 2.34%
 45. Απαλλαγή των δικαστών από μη δικαστικές εργασίες, όπως η προσημείωση ακίνητης περιουσίας, η σύσταση και η λύση νομικών προσώπων και οι συναινετικές/εκούσιες αιτήσεις οικογενειακού δίκαιου, 2.34%
 46. Μείωση περιθωρίων κέρδους των χονδρεμπόρων φαρμάκων σε κάτω του 5%, 2.34%
 47. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών που οφείλονται σε προμηθευτές από δημοσίους οργανισμούς, 1.95%
 48. Ετήσιος έλεγχος περιουσιακών στοιχείων τουλάχιστον 200 εφοριακών, 1.56%
 49. Εκ περιτροπής μετακίνηση διευθυντών εφοριών, 1.56%
 50. Δημοσίευση στην ιστοσελίδα κάθε επαγγελματικής οργάνωσης των παρακάτω πληροφοριών: ετήσιες λογιστικές καταστάσεις, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσά των ισχυουσών εισφορών, στατιστικά, 1.17%
 51. Επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και τα πάρκα., 1.17%
 52. Μονάδα οικ.επιθεωρητών για έλεγχο φοροεισπρακτόρων, 1.17%
 53. Πληρωμή με τραπ.εμβάσματα στις εφορίες για απελευθέρωση προσωπικού, 1.17%
 54. Επιβολή προθεσμιών για τις δικαστικές διαδικασίες, ιδίως για τις διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων και τις υποθέσεις αναγκαστικής είσπραξης χρεών και αφερεγγυότητας., 1.17%
 55. Νομοθετικά μέτρα για τη διαχείριση των βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων, 0.78%
 56. Δημοσίευση στο διαδίκτυο της απόδοσης των εφοριών, 0.78%
 57. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοσίων προμηθειών, 0.78%
 58. Νομοθεσία προκειμένου να απλουστευθεί και να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τις πολεοδομικές διαδικασίες, 0.78%
 59. Τοποθετούνται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκομεία, 0.39%
 60. Μηχανογραφικό σύστημα ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης, 0.39%
 61. Αναθεώρηση και κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις εξαγωγές, 0.39%
 62. Δημιουργία πλήρους κτηματολογικού μητρώου και κτηματολογικών γραφείων αποκλειστικής λειτουργίας σε όλη την επικράτεια έως το 2020., 0.00%
 63. Αντικατάσταση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με απλούστερη νομοθεσία, 0.00%

Οι απαντήσεις με τις πιο πολλές απαντήσεις «Συμφωνώ λίγο» & «Συμφωνώ πολύ»:

Δηλαδή εδώ είναι συγκεντρωμένες οι μάλλον θετικές ή πολύ θετικές απόψεις, για την κάθε πρόταση του Μνημονίου.
Σε φθίνουσα σειρά έχουν ως εξής:

 1. Ετήσιος έλεγχος περιουσιακών στοιχείων τουλάχιστον 200 εφοριακών, 96.09%
 2. Νομοθετικά μέτρα για τη διαχείριση των βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων, 95.70%
 3. Νομοθεσία προκειμένου να απλουστευθεί και να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τις πολεοδομικές διαδικασίες, 95.31%
 4. Δημιουργία πλήρους κτηματολογικού μητρώου και κτηματολογικών γραφείων αποκλειστικής λειτουργίας σε όλη την επικράτεια έως το 2020., 94.14%
 5. Φορολ.έλεγχος φυσ.προσώπων υψηλού πλούτου και ελευθ.επαγγελματιών, 93.75%
 6. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοσίων προμηθειών, 93.36%
 7. Μονάδα οικ.επιθεωρητών για έλεγχο φοροεισπρακτόρων, 92.97%
 8. Αντικατάσταση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με απλούστερη νομοθεσία, 92.97%
 9. Δημοσίευση στο διαδίκτυο της απόδοσης των εφοριών, 92.19%
 10. Επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, εξαλείφοντας τις εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις και διευκολύνοντας τους εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών., 91.80%
 11. Τοποθετούνται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκομεία, 91.80%
 12. Επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και τα πάρκα., 91.41%
 13. Δημοσίευση στην ιστοσελίδα κάθε επαγγελματικής οργάνωσης των παρακάτω πληροφοριών: ετήσιες λογιστικές καταστάσεις, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσά των ισχυουσών εισφορών, στατιστικά, 89.84%
 14. Μηχανογραφικό σύστημα ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης, 89.84%
 15. Εντοπισμός των ταμείων στα οποία τα εφάπαξ ποσά που καταβλήθηκαν κατά τη συνταξιοδότηση δεν είναι εναρμονισμένα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν, και αναπροσαρμογή των πληρωμών, 88.67%
 16. Σύστημα προστασίας πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς, 87.89%
 17. Το τροχαίο υλικό που δεν χρησιμοποιεί/δεν χρειάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα πρέπει να μεταβιβαστεί σε φορέα που θα το μισθώνει υπό αγοραίες προϋποθέσεις μέσω διαγωνισμών, 87.11%
 18. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών που οφείλονται σε προμηθευτές από δημοσίους οργανισμούς, 86.72%
 19. Εξωτερική αξιολόγηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 86.33%
 20. Επιβολή προθεσμιών για τις δικαστικές διαδικασίες, ιδίως για τις διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων και τις υποθέσεις αναγκαστικής είσπραξης χρεών και αφερεγγυότητας., 85.94%
 21. Πληρωμή με τραπ.εμβάσματα στις εφορίες για απελευθέρωση προσωπικού, 84.38%
 22. Απλούστευση των περιβαλλοντικών και οικοδομικών αδειών και των αδειών λειτουργίας, 83.98%
 23. Απαλλαγή των δικαστών από μη δικαστικές εργασίες, όπως η προσημείωση ακίνητης περιουσίας, η σύσταση και η λύση νομικών προσώπων και οι συναινετικές/εκούσιες αιτήσεις οικογενειακού δίκαιου, 83.98%
 24. Αναθεώρηση και κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις εξαγωγές, 83.59%
 25. Κατάργηση περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (ιδιώτες ιατροί και οδοντίατροι, κέντρα φυσιοθεραπείας, Λογιστές και φοροτεχνικοί, Μεσίτες ακινήτων, κλπ), 82.81%
 26. Ποινική δίωξη και δέσμευση κεφαλαίων/περιουσιακών στοιχείων για φορολ.οφειλές, 82.81%
 27. Εκ περιτροπής μετακίνηση διευθυντών εφοριών, 81.64%
 28. Ενοποίηση όλων των υφιστάμενων ταμείων, μείωση του συνολικού λειτουργικού και Μισθολογικού κόστους,(τουλάχιστον κατά 30%) στο νέο ενιαίο ταμείο, 81.25%
 29. Να απελευθερωθούν πλήρως τα ωράρια των πρατηρίων υγρών καυσίμων, 80.47%
 30. “Υλοποίηση του προγράμματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ”“Ήλιος”», 78.91%
 31. Απελευθέρωση ΚΤΕΛ με το κόστος των αδειών να μην υπερβαίνει το σχετικό διοικητικό κόστος, 78.52%
 32. Μείωση περιθωρίων κέρδους των χονδρεμπόρων φαρμάκων σε κάτω του 5%, 78.52%
 33. Καταργείται υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για την υπογραφή πράξεων ενώπιον συμβολαιογράφου για μία σειρά νομικών συναλλαγών, 78.13%
 34. Άρση των εμποδίων εισόδου στην αγορά των ταξί (συγκεκριμένα, τους περιορισμούς στον αριθμό των αδειών και της τιμής των νέων αδειών), 77.73%
 35. Αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, 76.56%
 36. Μείωση των θέσεων στο δημόσιο κατά 150 χιλιάδες ανάμεσα στο τέλος του 2010 και το τέλος του 2015., 75.39%
 37. Μείωση του συνολικού περιθωρίου κέρδους των φαρμακείων σε κάτω από 15%, 74.61%
 38. Μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις, 73.05%
 39. Καταργούνται οι όροι περί μονιμότητας (συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ορίζεται ότι λήγουν σε κάποιο όριο ηλικίας ή στη συνταξιοδότηση) που περιλαμβάνονται σε νόμο ή σε συμβάσεις εργασίας., 73.05%
 40. Άρση της απαίτησης δημοσίευσης εταιρικών στοιχείων σε εφημερίδες στην περίπτωση εταιριών με δικτυακό τόπο., 71.88%
 41. Υιοθέτηση δεσμεύσεων Εμπιστευτικότητας στα Στατιστικά Στοιχεία, 71.09%
 42. 15.000 χιλιάδες άτομα πλεονάζοντος προσωπικού μετατίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντός του 2012, 69.92%
 43. Μείωση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στις εξωνοσοκομειακές φαρμακευτικές δαπάνες το 2012, 69.92%
 44. Μειώση των κοινωνικών εισφορών στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, 68.75%
 45. Κατάργηση της ελάχιστης αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου, 67.97%
 46. Οι έμποροι λιανικής να μπορούν να πωλούν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπως βρεφικές τροφές, 67.97%
 47. Εξάλειψη φορολογικών απαλλαγών και προνομίων, μείωση φορ.συντελεστών, 66.80%
 48. Η συνολική είσοδος στις επαγγελματικές σχολές (π.χ, στρατιωτικές και αστυνομικές ακαδημίες) ελαττώνεται, 66.41%
 49. Διαγωνισμός για την εκχώρηση οριστικών δικαιωμάτων χρήσης για αναμετάδοση., 65.23%
 50. Προώθηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων., 64.84%
 51. Κλείσιμο 200 εφοριών, 64.06%
 52. Ορισμός των εισφορών των δικηγόρων και των μηχανικών προς τις επαγγελματικές τους οργανώσεις. Οι εν λόγω εισφορές καταβάλλονται περιοδικά και δεν συνδέονται με τις τιμές που χρεώνονται από τα επαγγέλμ, 63.67%
 53. Ορισμός προκαταβαλλόμενου ποσού για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου, 60.16%
 54. Διαγραφή υποθέσεων σε αδράνεια από τα μητρώα των δικαστηρίων, 56.25%
 55. Κλείσιμο φορέων ειδικού σκοπού που ασχολούνται με κοινωνικές δαπάνες οι οποίες δεν αποτελούν προτεραιότητα (ΟΕΚ, ΟΕΕ), 55.86%
 56. Αναθεώρηση αντικειμενικών αξιών, 55.47%
 57. Διακοπή της αναλογικής αναμετάδοσης την 30ή Ιουνίου 2013, 49.22%
 58. Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ, 48.05%
 59. Αναστέλλονται οι διατάξεις του νόμου και των συλλογικών συμβάσεων που προβλέπουν αυτόματες αυξήσεις μισθών, περιλαμβανομένων εκείνων περί ωριμάνσεων., 45.31%
 60. Μείωση στις ονομαστικές επικουρικές συντάξεις με σκοπό την εξάλειψη των ελλειμμάτων, 35.55%
 61. Αυξήσεις 25% στα τιμολόγια του ΟΑΣΑ, του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 20.70%
 62. Οι ελάχιστοι μισθοί που ορίζονται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας (ΕΓΣΣΕ) θα μειωθούν 22%, 13.67%
 63. Για τους νέους (ηλικίας κάτω των 25), οι μισθοί που ορίζονται από την ΕΓΣΣΕ θα μειωθούν κατά 32%, 13.28%

Οι απαντήσεις με τις πιο πολλές απαντήσεις «Διαφωνώ λίγο» & «Διαφωνώ κάθετα»:

Δηλαδή εδώ είναι συγκεντρωμένες οι μάλλον αρνητικές ή πολύ αρνητικές απόψεις, για την κάθε πρόταση του Μνημονίου.
Σε φθίνουσα σειρά έχουν ως εξής:

 1. Για τους νέους (ηλικίας κάτω των 25), οι μισθοί που ορίζονται από την ΕΓΣΣΕ θα μειωθούν κατά 32%, 80.08%
 2. Οι ελάχιστοι μισθοί που ορίζονται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας (ΕΓΣΣΕ) θα μειωθούν 22%, 76.17%
 3. Αυξήσεις 25% στα τιμολόγια του ΟΑΣΑ, του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 68.75%
 4. Μείωση στις ονομαστικές επικουρικές συντάξεις με σκοπό την εξάλειψη των ελλειμμάτων, 51.56%
 5. Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ, 43.75%
 6. Αναστέλλονται οι διατάξεις του νόμου και των συλλογικών συμβάσεων που προβλέπουν αυτόματες αυξήσεις μισθών, περιλαμβανομένων εκείνων περί ωριμάνσεων., 43.36%
 7. Κλείσιμο φορέων ειδικού σκοπού που ασχολούνται με κοινωνικές δαπάνες οι οποίες δεν αποτελούν προτεραιότητα (ΟΕΚ, ΟΕΕ), 31.64%
 8. Διαγραφή υποθέσεων σε αδράνεια από τα μητρώα των δικαστηρίων, 26.95%
 9. Εξάλειψη φορολογικών απαλλαγών και προνομίων, μείωση φορ.συντελεστών, 25.78%
 10. Αναθεώρηση αντικειμενικών αξιών, 23.83%
 11. 15.000 χιλιάδες άτομα πλεονάζοντος προσωπικού μετατίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντός του 2012, 23.44%
 12. Μειώση των κοινωνικών εισφορών στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, 23.44%
 13. Καταργούνται οι όροι περί μονιμότητας (συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ορίζεται ότι λήγουν σε κάποιο όριο ηλικίας ή στη συνταξιοδότηση) που περιλαμβάνονται σε νόμο ή σε συμβάσεις εργασίας., 21.09%
 14. Μείωση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στις εξωνοσοκομειακές φαρμακευτικές δαπάνες το 2012, 20.70%
 15. Μείωση των θέσεων στο δημόσιο κατά 150 χιλιάδες ανάμεσα στο τέλος του 2010 και το τέλος του 2015., 19.53%
 16. Μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις, 18.36%
 17. Αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, 17.97%
 18. Προώθηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων., 17.97%
 19. Κλείσιμο 200 εφοριών, 17.58%
 20. Διακοπή της αναλογικής αναμετάδοσης την 30ή Ιουνίου 2013, 17.19%
 21. Κατάργηση της ελάχιστης αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου, 15.63%
 22. Ενοποίηση όλων των υφιστάμενων ταμείων, μείωση του συνολικού λειτουργικού και Μισθολογικού κόστους,(τουλάχιστον κατά 30%) στο νέο ενιαίο ταμείο, 15.23%
 23. Ποινική δίωξη και δέσμευση κεφαλαίων/περιουσιακών στοιχείων για φορολ.οφειλές, 13.67%
 24. Άρση των εμποδίων εισόδου στην αγορά των ταξί (συγκεκριμένα, τους περιορισμούς στον αριθμό των αδειών και της τιμής των νέων αδειών), 13.67%
 25. Οι έμποροι λιανικής να μπορούν να πωλούν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπως βρεφικές τροφές, 13.67%
 26. Ορισμός προκαταβαλλόμενου ποσού για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου, 13.67%
 27. “Υλοποίηση του προγράμματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ”“Ήλιος”», 13.28%
 28. Καταργείται υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για την υπογραφή πράξεων ενώπιον συμβολαιογράφου για μία σειρά νομικών συναλλαγών, 13.28%
 29. Η συνολική είσοδος στις επαγγελματικές σχολές (π.χ, στρατιωτικές και αστυνομικές ακαδημίες) ελαττώνεται, 13.28%
 30. Κατάργηση περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (ιδιώτες ιατροί και οδοντίατροι, κέντρα φυσιοθεραπείας, Λογιστές και φοροτεχνικοί, Μεσίτες ακινήτων, κλπ), 12.89%
 31. Άρση της απαίτησης δημοσίευσης εταιρικών στοιχείων σε εφημερίδες στην περίπτωση εταιριών με δικτυακό τόπο., 12.89%
 32. Να απελευθερωθούν πλήρως τα ωράρια των πρατηρίων υγρών καυσίμων, 12.11%
 33. Απελευθέρωση ΚΤΕΛ με το κόστος των αδειών να μην υπερβαίνει το σχετικό διοικητικό κόστος, 11.72%
 34. Ορισμός των εισφορών των δικηγόρων και των μηχανικών προς τις επαγγελματικές τους οργανώσεις. Οι εν λόγω εισφορές καταβάλλονται περιοδικά και δεν συνδέονται με τις τιμές που χρεώνονται από τα επαγγέλμ, 11.72%
 35. Απλούστευση των περιβαλλοντικών και οικοδομικών αδειών και των αδειών λειτουργίας, 11.33%
 36. Μείωση του συνολικού περιθωρίου κέρδους των φαρμακείων σε κάτω από 15%, 10.55%
 37. Υιοθέτηση δεσμεύσεων Εμπιστευτικότητας στα Στατιστικά Στοιχεία, 9.38%
 38. Μείωση περιθωρίων κέρδους των χονδρεμπόρων φαρμάκων σε κάτω του 5%, 8.98%
 39. Εξωτερική αξιολόγηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 8.59%
 40. Σύστημα προστασίας πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς, 8.20%
 41. Διαγωνισμός για την εκχώρηση οριστικών δικαιωμάτων χρήσης για αναμετάδοση., 7.03%
 42. Απαλλαγή των δικαστών από μη δικαστικές εργασίες, όπως η προσημείωση ακίνητης περιουσίας, η σύσταση και η λύση νομικών προσώπων και οι συναινετικές/εκούσιες αιτήσεις οικογενειακού δίκαιου, 6.25%
 43. Το τροχαίο υλικό που δεν χρησιμοποιεί/δεν χρειάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα πρέπει να μεταβιβαστεί σε φορέα που θα το μισθώνει υπό αγοραίες προϋποθέσεις μέσω διαγωνισμών, 5.86%
 44. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών που οφείλονται σε προμηθευτές από δημοσίους οργανισμούς, 5.47%
 45. Επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, εξαλείφοντας τις εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις και διευκολύνοντας τους εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών., 5.08%
 46. Πληρωμή με τραπ.εμβάσματα στις εφορίες για απελευθέρωση προσωπικού, 5.08%
 47. Φορολ.έλεγχος φυσ.προσώπων υψηλού πλούτου και ελευθ.επαγγελματιών, 4.69%
 48. Εντοπισμός των ταμείων στα οποία τα εφάπαξ ποσά που καταβλήθηκαν κατά τη συνταξιοδότηση δεν είναι εναρμονισμένα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν, και αναπροσαρμογή των πληρωμών, 4.69%
 49. Επιβολή προθεσμιών για τις δικαστικές διαδικασίες, ιδίως για τις διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων και τις υποθέσεις αναγκαστικής είσπραξης χρεών και αφερεγγυότητας., 4.69%
 50. Μονάδα οικ.επιθεωρητών για έλεγχο φοροεισπρακτόρων, 3.91%
 51. Τοποθετούνται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκομεία, 3.13%
 52. Επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και τα πάρκα., 3.13%
 53. Εκ περιτροπής μετακίνηση διευθυντών εφοριών, 2.73%
 54. Νομοθεσία προκειμένου να απλουστευθεί και να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τις πολεοδομικές διαδικασίες, 2.34%
 55. Δημοσίευση στην ιστοσελίδα κάθε επαγγελματικής οργάνωσης των παρακάτω πληροφοριών: ετήσιες λογιστικές καταστάσεις, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσά των ισχυουσών εισφορών, στατιστικά, 2.34%
 56. Ετήσιος έλεγχος περιουσιακών στοιχείων τουλάχιστον 200 εφοριακών, 1.95%
 57. Νομοθετικά μέτρα για τη διαχείριση των βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων, 1.56%
 58. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοσίων προμηθειών, 1.56%
 59. Δημοσίευση στο διαδίκτυο της απόδοσης των εφοριών, 1.56%
 60. Αναθεώρηση και κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις εξαγωγές, 1.56%
 61. Μηχανογραφικό σύστημα ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης, 1.17%
 62. Αντικατάσταση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με απλούστερη νομοθεσία, 0.78%
 63. Δημιουργία πλήρους κτηματολογικού μητρώου και κτηματολογικών γραφείων αποκλειστικής λειτουργίας σε όλη την επικράτεια έως το 2020., 0.39%

Οι απαντήσεις με τις πιο πολλές απαντήσεις «Αδιάφορο»:

Δηλαδή εδώ είναι συγκεντρωμένες οι μάλλον ουδέτερες απόψεις, για την κάθε πρόταση του Μνημονίου.
Σε φθίνουσα σειρά έχουν ως εξής:

 1. Διακοπή της αναλογικής αναμετάδοσης την 30ή Ιουνίου 2013, 33.59%
 2. Διαγωνισμός για την εκχώρηση οριστικών δικαιωμάτων χρήσης για αναμετάδοση., 27.73%
 3. Ορισμός προκαταβαλλόμενου ποσού για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου, 26.17%
 4. Ορισμός των εισφορών των δικηγόρων και των μηχανικών προς τις επαγγελματικές τους οργανώσεις. Οι εν λόγω εισφορές καταβάλλονται περιοδικά και δεν συνδέονται με τις τιμές που χρεώνονται από τα επαγγέλμ, 24.61%
 5. Αναθεώρηση αντικειμενικών αξιών, 20.70%
 6. Η συνολική είσοδος στις επαγγελματικές σχολές (π.χ, στρατιωτικές και αστυνομικές ακαδημίες) ελαττώνεται, 20.31%
 7. Υιοθέτηση δεσμεύσεων Εμπιστευτικότητας στα Στατιστικά Στοιχεία, 19.53%
 8. Κλείσιμο 200 εφοριών, 18.36%
 9. Οι έμποροι λιανικής να μπορούν να πωλούν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπως βρεφικές τροφές, 18.36%
 10. Προώθηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων., 17.19%
 11. Διαγραφή υποθέσεων σε αδράνεια από τα μητρώα των δικαστηρίων, 16.80%
 12. Κατάργηση της ελάχιστης αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου, 16.41%
 13. Εκ περιτροπής μετακίνηση διευθυντών εφοριών, 15.63%
 14. Άρση της απαίτησης δημοσίευσης εταιρικών στοιχείων σε εφημερίδες στην περίπτωση εταιριών με δικτυακό τόπο., 15.23%
 15. Μείωση του συνολικού περιθωρίου κέρδους των φαρμακείων σε κάτω από 15%, 14.84%
 16. Αναθεώρηση και κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις εξαγωγές, 14.84%
 17. Μείωση στις ονομαστικές επικουρικές συντάξεις με σκοπό την εξάλειψη των ελλειμμάτων, 12.89%
 18. Κλείσιμο φορέων ειδικού σκοπού που ασχολούνται με κοινωνικές δαπάνες οι οποίες δεν αποτελούν προτεραιότητα (ΟΕΚ, ΟΕΕ), 12.50%
 19. Μείωση περιθωρίων κέρδους των χονδρεμπόρων φαρμάκων σε κάτω του 5%, 12.50%
 20. Αναστέλλονται οι διατάξεις του νόμου και των συλλογικών συμβάσεων που προβλέπουν αυτόματες αυξήσεις μισθών, περιλαμβανομένων εκείνων περί ωριμάνσεων., 11.33%
 21. Αυξήσεις 25% στα τιμολόγια του ΟΑΣΑ, του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 10.55%
 22. Πληρωμή με τραπ.εμβάσματα στις εφορίες για απελευθέρωση προσωπικού, 10.55%
 23. Οι ελάχιστοι μισθοί που ορίζονται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας (ΕΓΣΣΕ) θα μειωθούν 22%, 10.16%
 24. Απελευθέρωση ΚΤΕΛ με το κόστος των αδειών να μην υπερβαίνει το σχετικό διοικητικό κόστος, 9.77%
 25. Απαλλαγή των δικαστών από μη δικαστικές εργασίες, όπως η προσημείωση ακίνητης περιουσίας, η σύσταση και η λύση νομικών προσώπων και οι συναινετικές/εκούσιες αιτήσεις οικογενειακού δίκαιου, 9.77%
 26. Μείωση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στις εξωνοσοκομειακές φαρμακευτικές δαπάνες το 2012, 9.38%
 27. Επιβολή προθεσμιών για τις δικαστικές διαδικασίες, ιδίως για τις διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων και τις υποθέσεις αναγκαστικής είσπραξης χρεών και αφερεγγυότητας., 9.38%
 28. Μηχανογραφικό σύστημα ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης, 8.98%
 29. Μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις, 8.59%
 30. Άρση των εμποδίων εισόδου στην αγορά των ταξί (συγκεκριμένα, τους περιορισμούς στον αριθμό των αδειών και της τιμής των νέων αδειών), 8.59%
 31. Καταργείται υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για την υπογραφή πράξεων ενώπιον συμβολαιογράφου για μία σειρά νομικών συναλλαγών, 8.59%
 32. Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ, 8.20%
 33. Μειώση των κοινωνικών εισφορών στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, 7.81%
 34. “Υλοποίηση του προγράμματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ”“Ήλιος”», 7.81%
 35. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών που οφείλονται σε προμηθευτές από δημοσίους οργανισμούς, 7.81%
 36. Δημοσίευση στην ιστοσελίδα κάθε επαγγελματικής οργάνωσης των παρακάτω πληροφοριών: ετήσιες λογιστικές καταστάσεις, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσά των ισχυουσών εισφορών, στατιστικά, 7.81%
 37. Εξάλειψη φορολογικών απαλλαγών και προνομίων, μείωση φορ.συντελεστών, 7.42%
 38. Να απελευθερωθούν πλήρως τα ωράρια των πρατηρίων υγρών καυσίμων, 7.42%
 39. Το τροχαίο υλικό που δεν χρησιμοποιεί/δεν χρειάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα πρέπει να μεταβιβαστεί σε φορέα που θα το μισθώνει υπό αγοραίες προϋποθέσεις μέσω διαγωνισμών, 7.03%
 40. Για τους νέους (ηλικίας κάτω των 25), οι μισθοί που ορίζονται από την ΕΓΣΣΕ θα μειωθούν κατά 32%, 6.64%
 41. 15.000 χιλιάδες άτομα πλεονάζοντος προσωπικού μετατίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντός του 2012, 6.64%
 42. Εντοπισμός των ταμείων στα οποία τα εφάπαξ ποσά που καταβλήθηκαν κατά τη συνταξιοδότηση δεν είναι εναρμονισμένα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν, και αναπροσαρμογή των πληρωμών, 6.64%
 43. Δημοσίευση στο διαδίκτυο της απόδοσης των εφοριών, 6.25%
 44. Αντικατάσταση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με απλούστερη νομοθεσία, 6.25%
 45. Καταργούνται οι όροι περί μονιμότητας (συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ορίζεται ότι λήγουν σε κάποιο όριο ηλικίας ή στη συνταξιοδότηση) που περιλαμβάνονται σε νόμο ή σε συμβάσεις εργασίας., 5.86%
 46. Αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, 5.47%
 47. Επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και τα πάρκα., 5.47%
 48. Δημιουργία πλήρους κτηματολογικού μητρώου και κτηματολογικών γραφείων αποκλειστικής λειτουργίας σε όλη την επικράτεια έως το 2020., 5.47%
 49. Μείωση των θέσεων στο δημόσιο κατά 150 χιλιάδες ανάμεσα στο τέλος του 2010 και το τέλος του 2015., 5.08%
 50. Εξωτερική αξιολόγηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 5.08%
 51. Τοποθετούνται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκομεία, 5.08%
 52. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοσίων προμηθειών, 5.08%
 53. Απλούστευση των περιβαλλοντικών και οικοδομικών αδειών και των αδειών λειτουργίας, 4.69%
 54. Κατάργηση περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (ιδιώτες ιατροί και οδοντίατροι, κέντρα φυσιοθεραπείας, Λογιστές και φοροτεχνικοί, Μεσίτες ακινήτων, κλπ), 4.30%
 55. Σύστημα προστασίας πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς, 3.91%
 56. Ενοποίηση όλων των υφιστάμενων ταμείων, μείωση του συνολικού λειτουργικού και Μισθολογικού κόστους,(τουλάχιστον κατά 30%) στο νέο ενιαίο ταμείο, 3.52%
 57. Ποινική δίωξη και δέσμευση κεφαλαίων/περιουσιακών στοιχείων για φορολ.οφειλές, 3.52%
 58. Επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, εξαλείφοντας τις εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις και διευκολύνοντας τους εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών., 3.13%
 59. Μονάδα οικ.επιθεωρητών για έλεγχο φοροεισπρακτόρων, 3.13%
 60. Νομοθετικά μέτρα για τη διαχείριση των βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων, 2.73%
 61. Νομοθεσία προκειμένου να απλουστευθεί και να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τις πολεοδομικές διαδικασίες, 2.34%
 62. Ετήσιος έλεγχος περιουσιακών στοιχείων τουλάχιστον 200 εφοριακών, 1.95%
 63. Φορολ.έλεγχος φυσ.προσώπων υψηλού πλούτου και ελευθ.επαγγελματιών, 1.56%

Συμπεράσματα

Τα αναγκαία

Πάνω από 9 στους 10 συμμετέχοντες συμφωνούν λίγο ή πολύ για τα εξής:
1. Ετήσιος έλεγχος περιουσιακών στοιχείων τουλάχιστον 200 εφοριακών
2. Νομοθετικά μέτρα για τη διαχείριση των βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων
3. Νομοθεσία προκειμένου να απλουστευθεί και να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τις πολεοδομικές διαδικασίες
4. Δημιουργία πλήρους κτηματολογικού μητρώου και κτηματολογικών γραφείων αποκλειστικής λειτουργίας σε όλη την επικράτεια έως το 2020.
5. Φορολ.έλεγχος φυσ.προσώπων υψηλού πλούτου και ελευθ.επαγγελματιών
6. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοσίων προμηθειών
7. Αντικατάσταση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με απλούστερη νομοθεσία
8. Μονάδα οικ.επιθεωρητών για έλεγχο φοροεισπρακτόρων
9. Δημοσίευση στο διαδίκτυο της απόδοσης των εφοριών
10. Τοποθετούνται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκομεία
11. Επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, εξαλείφοντας τις εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις και διευκολύνοντας τους εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών.
12. Επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και τα πάρκα.

Τα περισσότερα Συμφωνώ

Οι προτάσεις με τις περισσότερες θετικά προσκείμενες εντυπώσεις, δηλαδή οι προτάσεις που συγκέντρωσαν πάνω από το 50% των «Συμφωνώ λίγο» και «Συμφωνώ Πολύ» είναι εξής:

 1. Ετήσιος έλεγχος περιουσιακών στοιχείων τουλάχιστον 200 εφοριακών
 2. Νομοθετικά μέτρα για τη διαχείριση των βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων
 3. Νομοθεσία προκειμένου να απλουστευθεί και να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τις πολεοδομικές διαδικασίες
 4. Δημιουργία πλήρους κτηματολογικού μητρώου και κτηματολογικών γραφείων αποκλειστικής λειτουργίας σε όλη την επικράτεια έως το 2020.
 5. Φορολ.έλεγχος φυσ.προσώπων υψηλού πλούτου και ελευθ.επαγγελματιών
 6. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοσίων προμηθειών
 7. Αντικατάσταση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με απλούστερη νομοθεσία
 8. Μονάδα οικ.επιθεωρητών για έλεγχο φοροεισπρακτόρων
 9. Δημοσίευση στο διαδίκτυο της απόδοσης των εφοριών
 10. Τοποθετούνται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκομεία
 11. Επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, εξαλείφοντας τις εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις και διευκολύνοντας τους εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών.
 12. Επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και τα πάρκα.
 13. Μηχανογραφικό σύστημα ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης
 14. Δημοσίευση στην ιστοσελίδα κάθε επαγγελματικής οργάνωσης των παρακάτω πληροφοριών: ετήσιες λογιστικές καταστάσεις, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσά των ισχυουσών εισφορών, στατιστικά
 15. Εντοπισμός των ταμείων στα οποία τα εφάπαξ ποσά που καταβλήθηκαν κατά τη συνταξιοδότηση δεν είναι εναρμονισμένα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν, και αναπροσαρμογή των πληρωμών
 16. Σύστημα προστασίας πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς
 17. Το τροχαίο υλικό που δεν χρησιμοποιεί/δεν χρειάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα πρέπει να μεταβιβαστεί σε φορέα που θα το μισθώνει υπό αγοραίες προϋποθέσεις μέσω διαγωνισμών
 18. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών που οφείλονται σε προμηθευτές από δημοσίους οργανισμούς
 19. Εξωτερική αξιολόγηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 20. Επιβολή προθεσμιών για τις δικαστικές διαδικασίες, ιδίως για τις διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων και τις υποθέσεις αναγκαστικής είσπραξης χρεών και αφερεγγυότητας.
 21. Πληρωμή με τραπ.εμβάσματα στις εφορίες για απελευθέρωση προσωπικού
 22. Απαλλαγή των δικαστών από μη δικαστικές εργασίες, όπως η προσημείωση ακίνητης περιουσίας, η σύσταση και η λύση νομικών προσώπων και οι συναινετικές/εκούσιες αιτήσεις οικογενειακού δίκαιου
 23. Απλούστευση των περιβαλλοντικών και οικοδομικών αδειών και των αδειών λειτουργίας
 24. Αναθεώρηση και κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις εξαγωγές
 25. Κατάργηση περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (ιδιώτες ιατροί και οδοντίατροι, κέντρα φυσιοθεραπείας, Λογιστές και φοροτεχνικοί, Μεσίτες ακινήτων, κλπ)
 26. Ποινική δίωξη και δέσμευση κεφαλαίων/περιουσιακών στοιχείων για φορολ.οφειλές
 27. Εκ περιτροπής μετακίνηση διευθυντών εφοριών
 28. Ενοποίηση όλων των υφιστάμενων ταμείων, μείωση του συνολικού λειτουργικού και Μισθολογικού κόστους,(τουλάχιστον κατά 30%) στο νέο ενιαίο ταμείο
 29. Να απελευθερωθούν πλήρως τα ωράρια των πρατηρίων υγρών καυσίμων
 30. “Υλοποίηση του προγράμματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ”“Ήλιος”»
 31. Μείωση περιθωρίων κέρδους των χονδρεμπόρων φαρμάκων σε κάτω του 5%
 32. Απελευθέρωση ΚΤΕΛ με το κόστος των αδειών να μην υπερβαίνει το σχετικό διοικητικό κόστος
 33. Καταργείται υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για την υπογραφή πράξεων ενώπιον συμβολαιογράφου για μία σειρά νομικών συναλλαγών
 34. Άρση των εμποδίων εισόδου στην αγορά των ταξί (συγκεκριμένα, τους περιορισμούς στον αριθμό των αδειών και της τιμής των νέων αδειών)
 35. Αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας
 36. Μείωση των θέσεων στο δημόσιο κατά 150 χιλιάδες ανάμεσα στο τέλος του 2010 και το τέλος του 2015.
 37. Μείωση του συνολικού περιθωρίου κέρδους των φαρμακείων σε κάτω από 15%
 38. Μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις
 39. Καταργούνται οι όροι περί μονιμότητας (συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ορίζεται ότι λήγουν σε κάποιο όριο ηλικίας ή στη συνταξιοδότηση) που περιλαμβάνονται σε νόμο ή σε συμβάσεις εργασίας.
 40. Άρση της απαίτησης δημοσίευσης εταιρικών στοιχείων σε εφημερίδες στην περίπτωση εταιριών με δικτυακό τόπο.
 41. Υιοθέτηση δεσμεύσεων Εμπιστευτικότητας στα Στατιστικά Στοιχεία
 42. Μείωση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στις εξωνοσοκομειακές φαρμακευτικές δαπάνες το 2012
 43. 15.000 χιλιάδες άτομα πλεονάζοντος προσωπικού μετατίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντός του 2012
 44. Μειώση των κοινωνικών εισφορών στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες
 45. Οι έμποροι λιανικής να μπορούν να πωλούν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπως βρεφικές τροφές
 46. Κατάργηση της ελάχιστης αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου
 47. Εξάλειψη φορολογικών απαλλαγών και προνομίων, μείωση φορ.συντελεστών
 48. Η συνολική είσοδος στις επαγγελματικές σχολές (π.χ, στρατιωτικές και αστυνομικές ακαδημίες) ελαττώνεται
 49. Διαγωνισμός για την εκχώρηση οριστικών δικαιωμάτων χρήσης για αναμετάδοση.
 50. Προώθηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων.
 51. Κλείσιμο 200 εφοριών
 52. Ορισμός των εισφορών των δικηγόρων και των μηχανικών προς τις επαγγελματικές τους οργανώσεις. Οι εν λόγω εισφορές καταβάλλονται περιοδικά και δεν συνδέονται με τις τιμές που χρεώνονται από τα επαγγέλμ
 53. Ορισμός προκαταβαλλόμενου ποσού για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου
 54. Διαγραφή υποθέσεων σε αδράνεια από τα μητρώα των δικαστηρίων
 55. Κλείσιμο φορέων ειδικού σκοπού που ασχολούνται με κοινωνικές δαπάνες οι οποίες δεν αποτελούν προτεραιότητα (ΟΕΚ, ΟΕΕ)
 56. Αναθεώρηση αντικειμενικών αξιών

Τα περισσότερα «Διαφωνώ κάθετα»

Πάνω από 9 στους 10 συμμετέχοντες διαφωνούν λίγο ή πολύ για τα εξής:

Καμιά. Καμιά πρόταση του Μνημονίου δε βρέθηκε με την οποία να διαφωνούν πάνω από 9 στους 10 συμμετέχοντες. Οι επόμενες προτάσεις με την πιο αρνητική αποδοχή ήταν οι εξής:

 1. Για τους νέους (ηλικίας κάτω των 25), οι μισθοί που ορίζονται από την ΕΓΣΣΕ θα μειωθούν κατά 32% – ποσοστό 80.08%
 2. Οι ελάχιστοι μισθοί που ορίζονται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας (ΕΓΣΣΕ) θα μειωθούν 22% – ποσοστό 76.17%

Πάνω από τους μισούς διαφωνούν

Δηλαδή απάντησαν Διαφωνώ Κάθετα ή Διαφωνώ Λίγο οι περισσότεροι (πάνω από το 50%):

 1. Για τους νέους (ηλικίας κάτω των 25), οι μισθοί που ορίζονται από την ΕΓΣΣΕ θα μειωθούν κατά 32%, 80.08%
 2. Οι ελάχιστοι μισθοί που ορίζονται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας (ΕΓΣΣΕ) θα μειωθούν 22%, 76.17%
 3. Αυξήσεις 25% στα τιμολόγια του ΟΑΣΑ, του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 68.75%
 4. Μείωση στις ονομαστικές επικουρικές συντάξεις με σκοπό την εξάλειψη των ελλειμμάτων, 51.56%

Προσωπική εκτίμηση

Προσωπικά θεωρώ πως το ερώτημα Μνημόνιο2 ή όχι είναι ψευδεπίγραφο καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων φαίνεται να συμφωνεί με τα μέτρα που προτείνονται (ή είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε).
Ποιος εξάλλου δε θα ήθελε τέτοιες μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις με τις οποίες πάνω-κάτω συμφωνούμε όλοι;

Είναι ολοφάνερο πως η επιλογή παράλογων περικοπών μισθών και συντάξεων είναι αποφάσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ καθώς δε φαίνεται να αναφέρεται κάτι από τις 63 προτάσεις του Μνημονίου 2, με εξαίρεση αυτές που προαναφέρθηκαν.
Βέβαια, στο κείμενο του Capital δεν αναφερόταν κάτι για περαιτέρω περικοπές πέρα από τα μέτρα τα οποία προαναφέρθηκαν κάποιος που θα «έχει διαβάσει το Μνημόνιο2» παρακαλείται να αφήσει σχόλιο.
Ήδη έχω κάνει επαφές προκειμένου η μικρή έρευνα αυτή να επεκταθεί, να εμπλουτιστεί, όπως πχ να συμπεριλαμβάνεται το προφίλο (ηλικιακό, κομματικό) του εκάστοτε συμμετέχοντα, να χωριστούν οι προτάσεις ανά κατηγορία, πχ κοινωνία, ΔΕΚΟ, απασχόληση κλπ, και να εξάγεται ένα μοναδικό για τον καθένα μας «Μνημονιακό» αποτύπωμα, προκειμένου να ξέρουμε σε τι ποσοστό επιθυμούμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Σημειώνω ότι θεωρώ απαραίτητο να απαντήσουν ΟΛΑ τα κόμματα τα οποία πρόκειται να συμμετάσχουν στις ερχόμενες εκλογές σε αντίστοιχο ερωτηματολόγιο, διατυπωμένο ειδικά για αυτά. Μαζί πρέπει να συμπληρωθούν και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις – προτάσεις – προσθέσεις αλλά και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης αυτών των μεταρρυθμίσεων. Εάν βέβαια είναι πρόθυμα τα κόμματα να κάνουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις αυτές, ή να προτείνουν εναλλακτικές διαδρομές για την επίτευξη του πολυπόθητου στόχου, την παραμονή στο Ευρώ και στην Ευρωζώνη.

Ευχαριστώ πολύ όλους όσους διέθεσαν το χρόνο τους για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Παραθέτω το υπολογιστικό φύλλο για όποιον ενδιαφέρεται.


 1. Παρεμπιπτόντως, το PollDaddy είναι πολύ καλό εργαλείο για πολύ μικρές έρευνες – μιλώντας πάντα για την επιλογή του δωρεάν λογαριασμού.  ↩
Advertisements